Sang tuần em có mấy mã các bác tham khảo

$TTN, $TDC, HVM, $KDH … cùng cho ý kiến để vào điểm đẹp ạ