Sóng bđs 2021

Sóng BĐS 2021 : CP có cơ bản tốt, cổ tức cao, sau 3 phiên điều chỉnh không thủng được giá 26, volume đã giảm. Múc đợi thông tin cổ tức. KN mua giá 26.5 - 27.5

Mục tiêu 1 : 30

Mục tiêu 2: 32.8

Mục tiêu 3: 36