Sóng Đường ngọt như mía lùi

Dầu tăng hạn hán tối nay đường vượt 18.
Sbt lss qns kts
Quẹo lựa

Chấm