C4G - Chân sóng thần

Nhìn chart thì đúng là chân sóng thần thật. Có điều con sóng đó đã đi qua rồi.

1 Likes

Chính phủ giải ngân có tiền để có việc làm là tốt rồi bạn.

https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/diem-tin/thu-tuong-chi-thi-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-von-dau-tu-cong-thuc-hien-3-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-48147.html

https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/10/giai-ngan-von-dau-tu-cong-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-ky-vong-nhung-thang-cuoi-nam-2022/

chân sóng thật kakaka

đầu tư công mới giải ngân được 48% , ở vn khó

Có tiền càng nhiều càng tốt thời điểm này thôi bạn

Cú sập hầm TT làm vỡ kế hoạch phát hành riêng lẻ… Lại lùi lại vậy.

1 Likes

Đầu tư dài hạn cho năm 2023 vậy nhỉ…

Tích sản thôi

múc x 5 tk