CII - Tầm nhìn 5 năm và Topic giải đáp các thắc mắc của Cổ Đông!

Tây bán xong xuôi là ổn, chúc ae vững tay chèo :smiley:

Đi ngang đến tháng 11 lên là vừa


Xuống là múc thôi!!!:ok_hand:

mua cho bọn nhà cái nó chết