Cổ phiếu bất động sản còn giảm nữa. Giảm 20% trong 2 tháng tới

NVL giá đáy 20.45 rồi

doanh nghiệp BDS vay nợ bank nhiều

cổ phiếu bds lên từ từ

hồi kỹ thuật của cổ phiếu bds