Cổ phiếu penny, sóng cổ phiếu penny

Penny

Bán thôi, không chờ được

VIG siêu rẻ - Phượng hoàng từ đống tro tàn. Mục tiêu đạt lợi nhuận năm 2022 tăng 120 lần so với năm 2021; Kế hoạch doanh thu 2022 từ hoạt động môi giới dự kiến đạt 100 tỷ đồng; Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư tài chính khác đạt 140 tỷ đồng và doanh thu hoạt động tư vấn là 10 tỷ đồng; doanh thu khác 100 tỷ đồng.

Giờ thì vào quá bán rồi, lại mua thôi

Mấy chú penny đang nhấp nhổm

Sàn HNX chưa xanh tím :slight_smile:

Tím rồi