DVN doanh thu lớn hơn Dược Hậu Giang

DVN là một cổ phiếu tiềm năng, hiện nay DVN đang từng bước hoàn thiện mô hình kinh doanh để tăng lợi nhuận

4 Likes

Vốn dành cho IMP…hay hơn

1 Likes

Bác đọc bài báo chưa? DVN doanh thu mỗi năm hơn 5000 tỷ đấy, số 1 Việt Nam luôn

4 Likes

Con này tuy doanh thu cao nhưng lợi nhuận thấp

4 Likes

Sóng này là sóng lên hay sóng xuống của DVN?

4 Likes

Lót dép hóng

1 Likes