FOMO là gì?

FOMO nói và hiểu thì dễ nhưng khi thấy hiện tượng xảy ra bản thân đôi lần cũng không kiềm được mà vào lệnh =)))

Fear of missing out!