GEE giá 25=> thơm

Nói không phải mê tín dị đoan chứ ai hôm nay mua GEE được giá 25,1 thì quá tuyệt
không margin, để đó chờ niêm yết HSX ấm cả cật
Ý kiến anh em thế nào