Hag

Mua ủng hộ A Đức
Vì sự thành công của BĐVN

1 Likes

HO đơ quá mua ko nổi dồi

1 Likes

thôi xin cản cụ, để anh Nổ và đám đệ chơi 1 mình đi :rofl:

1 Likes

Về mệnh hết

1 Likes

Vẫn ôm à bác, kaka
Hàng này em sợ…

Thua moẹ hết hàng nhà còi :relaxed:

1 Likes