Hot Hot Hot - Rủi Ro Và Cơ Hội Thị Trường - DATX AI Đánh Giá Theo Thời Gian Thực

Chào buổi sáng cả nhà! DATX chúc các bác có một ngày giao dịch thật thành công!

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 25-10:

 • Cổ phiếu: 15%
 • Tiền mặt: 85%
 • Margin: 0%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Có thể khủng hoảng
 • Dòng tiền: Tiêu cực
 • Trend thị trường: Downtrend trung và dài hạn
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Tích cực

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

9 Likes

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 26-10:

 • Cổ phiếu: 15%
 • Tiền mặt: 85%
 • Margin: 0%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Có thể khủng hoảng
 • Dòng tiền: Tiêu cực
 • Trend thị trường: Downtrend dài hạn
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Tích cực

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

10 Likes

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 27-10:

 • Cổ phiếu: 15%
 • Tiền mặt: 85%
 • Margin: 0%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Có thể khủng hoảng
 • Dòng tiền: Tiêu cực
 • Trend thị trường: Downtrend trung và dài hạn
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Tích cực

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

10 Likes

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 28-10:

 • Cổ phiếu: 100%
 • Tiền mặt: 0%
 • Margin: 14%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Ổn định
 • Dòng tiền: Tích cực
 • Trend thị trường: Downtrend dài hạn
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Tích cực

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

9 Likes

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 04-11:

 • Cổ phiếu: 21%
 • Tiền mặt: 79%
 • Margin: 0%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Đang dần tiêu cực
 • Dòng tiền: Tích cực
 • Trend thị trường: Downtrend dài hạn
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Tích cực

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

9 Likes

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 07-11:

 • Cổ phiếu: 15%
 • Tiền mặt: 85%
 • Margin: 0%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Có thể khủng hoảng
 • Dòng tiền: Ổn định
 • Trend thị trường: Downtrend dài hạn
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Tích cực

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

10 Likes

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 08-11:

 • Cổ phiếu: 15%
 • Tiền mặt: 85%
 • Margin: 0%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Có thể khủng hoảng
 • Dòng tiền: Ổn định
 • Trend thị trường: Downtrend dài hạn
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Tích cực

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 09-11:

 • Cổ phiếu: 15%
 • Tiền mặt: 85%
 • Margin: 0%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Có thể khủng hoảng
 • Dòng tiền: Ổn định
 • Trend thị trường: Downtrend trung và dài hạn
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Tích cực

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 10-11:

 • Cổ phiếu: 15%
 • Tiền mặt: 85%
 • Margin: 0%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Có thể khủng hoảng
 • Dòng tiền: Tiêu cực
 • Trend thị trường: Downtrend dài hạn
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Ổn định

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 11-11:

 • Cổ phiếu: 15%
 • Tiền mặt: 85%
 • Margin: 0%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Có thể khủng hoảng
 • Dòng tiền: Tiêu cực
 • Trend thị trường: Downtrend trung và dài hạn
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Ổn định

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 17-11:

 • Cổ phiếu: 100%
 • Tiền mặt: 0%
 • Margin: 0%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Ổn định
 • Dòng tiền: Tích cực
 • Trend thị trường: Downtrend trung và dài hạn
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Rủi ro tăng lên

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 18-11:

 • Cổ phiếu: 100%
 • Tiền mặt: 0%
 • Margin: 0%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Đang tích cực hơn rất nhiều
 • Dòng tiền: Rất tích cực
 • Trend thị trường: Downtrend trung và dài hạn
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Rủi ro tăng lên

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 21-11:

 • Cổ phiếu: 100%
 • Tiền mặt: 0%
 • Margin: 0%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Đang tích cực hơn rất nhiều
 • Dòng tiền: Rất tích cực
 • Trend thị trường: Downtrend trung và dài hạn
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Rủi ro tăng lên

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 24-11:

 • Cổ phiếu: 70%
 • Tiền mặt: 30%
 • Margin: 0%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Ổn định
 • Dòng tiền: Ổn định
 • Trend thị trường: Downtrend trung và dài hạn
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Rủi ro tăng lên

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

1 Likes

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 25-11:

 • Cổ phiếu: 100%
 • Tiền mặt: 0%
 • Margin: 0%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Đang tích cực hơn rất nhiều
 • Dòng tiền: Ổn định
 • Trend thị trường: Downtrend trung và dài hạn
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Rủi ro tăng lên

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 28-11:

 • Cổ phiếu: 100%
 • Tiền mặt: 0%
 • Margin: 0%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Đang tích cực hơn rất nhiều
 • Dòng tiền: Tích cực
 • Trend thị trường: Downtrend trung và dài hạn
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Rủi ro tăng lên

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 29-11:

 • Cổ phiếu: 100%
 • Tiền mặt: 0%
 • Margin: 0%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Đang tích cực hơn rất nhiều
 • Dòng tiền: Tích cực
 • Trend thị trường: Downtrend trung và dài hạn
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Rủi ro tăng lên

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

Trạng thái tài khoản theo khuyến nghị của DATX sáng ngày 8-12:

 • Cổ phiếu: 100%
 • Tiền mặt: 0%
 • Margin: 0%

Chi tiết về đánh giá thị trường theo công nghệ AI của DATX như sau.

 • Rủi ro thị trường: Đang tích cực hơn rất nhiều
 • Dòng tiền: Rất tích cực
 • Trend thị trường: Sideway
 • Vùng mua/bán RSI: Vùng ổn định
 • Thị trường Thế giới: Rủi ro tăng lên

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/