IJC doanh thu quý 2

Trong quý II/2022, Becamex IJC ghi nhận doanh thu đạt 710,02 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 191,05 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 49,2% về còn 39,6%.

Trong kỳ, do biên lợi nhuận gộp giảm nên lợi nhuận gộp chỉ còn tăng 1,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 4,68 tỷ đồng lên 281,37 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 33,2%, tương ứng giảm 11,11 tỷ đồng về 22,39 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 5,5%, tương ứng tăng thêm 1,35 tỷ đồng lên 26,05 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về cơ cấu lợi nhuận gộp trong quý II, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đóng 68,9% tổng lợi nhuận gộp nhưng lại ghi nhận giảm 13,7% so với cùng kỳ về 193,94 tỷ đồng; lĩnh vực vé cầu đường đóng góp 22,2% tổng lợi nhuận gộp, ghi nhận 62,35 tỷ đồng và tăng 31,5% so với cùng kỳ và đóng góp của các lĩnh vực khác.

Như vậy, lợi nhuận gộp tăng thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu chủ yếu do hoạt động kinh doanh bất động sản suy giảm so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Becamex IJC ghi nhận doanh thu đạt 1.238,21 tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 364,93 tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm trước.


Growth Investing
Khuyến nghị: Mua giá 19.2 ngày 13/7/2022
Trạng thái: Nắm giữ

Screenshot 2022-02-18 084804