Liệu BDS sẽ dẫn sóng tuần sau

Múc gì đón sóng tuần sau nhỉ
:point_down::point_down: