MỘT CP60k Giá còn 6K đo hạnchế chính sách; Đã trình Quốc Hội,Chính Phủ TháoGỡ; Vị VUA Trở Lại

Xe đang nổ máy …hi

Hôm nay tím thôi​:grin::grin: