Nhà đầu tư đã rời cuộc chơi - giờ này trước đây diễn đàn 33k-35k người online giờ chỉ còn 16k

, ,
  • Khó khăn mà còn đánh lẻ nữa là mãi xa nhà nên anh em hãy đoàn kết lại chia sẻ cho nhau những kiến thức và cơ hội có chọn lọc hơn .

Chủ đề đầu tiên < NVL vùng giá này nên mua không ? > Mời các bác vào chiến và đóng góp ý kiến để cho người chuẩn bị mua hay người cầm hàng có góc nhìn kham khảo nha

Nhiều anh em đã lên tàu nhưng T1 đã ngồi run rồi

Đáng tiếc ko có tôi trong này :rofl: