Nhận định thị trường ngày 5/10/21

Cùng a loi_cu_ta_ve nhận định về thị trường ngày 5/10/21. Các nhóm cổ phiếu nào sẽ được hưởng lợi

Link youtube:

2 Likes

:+1:

Up