Phiên mai 13/1-Cú WO của nhóm BĐS-DIG CEO NBB-Tranh thủ nhặt

, ,

Phiên 13/1 Jame dự kiến là phiên WO của nhóm BĐS
Tranh thủ và tận dụng DIG CEO NBB
Trân trọng!