PHR – Cập nhật KQKD Q3/2022

Q3/2022 LNST đạt 240 tỷ đồng (-30% yoy), nguyên nhân chủ yếu là do chi phí đầu vào tăng cao làm giảm lợi nhuận gộp và LNST.


Lũy kế 9T/2022 doanh thu và LNST đạt tương ứng 1,133 tỷ đồng (-11.5% yoy) và 495 tỷ đồng (+45.6%) chủ yếu đến từ khoản bồi thường thực hiện dự án KCN gần 290 tỷ đồng.


Hiện tại Tổng tài sản của Công ty đạg gần 6,000 tỷ trong đó chủ yế là đầu tư ngắn hạn 1,800 tỷ và TSCĐ hữu hình 1,700 tỷ đồng.

Công ty có tiềm năng tăng trưởng tốt trong trung dài hạn nhờ vào diện tích canh tác cao su lớn, có thể chuyển đổi thành đất KCN. Giá cố phiếu PHR vẫn trong đà giảm do các lo ngại về lãi suất là lam phát tăng cao

Nguồn: PHR – Cập nhật KQKD Q3/2022 - iWealth Club