SD9 - Siêu địa chấn Thủy Điện

AE chú ý kế hoạch trả nợ của Xekaman 1-3 nhé

SJE có sản lượng điện tương đương SD9, đã trần 3 phiên, SD9 chuẩn bị đón chuỗi 5-10 trần nhỉ

quất trần đi chủ pic ơi

Làm sao em quất đc bác