Sóng thần ngành chứng khoán

Cùng a Đức loi_cu_ta_ve trao đổi và chia sẻ về thị trường tuần 3 tháng 11

Sóng thần ngành chứng khoán

Link youtube :

2 Likes

ART lên 3x

1 Likes

Apg 5x

Vix 5x😀

BSI 10x :rofl:

Đóng tuần nhiều cảm xúc :smiling_face_with_three_hearts:

Đức lòi cu không theo thày bơm cổ đất mà đi bơm chứng. Khác bọt là ăn đòn ngay.