SZC - Tài liệu ĐHCĐ: Dự kiến bắt đầu ghi nhận doanh số bán hàng tại dự án khu dân cư Hữu Phước trong năm 2022 – phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi

SZC - Tài liệu ĐHCĐ: Dự kiến bắt đầu ghi nhận doanh số bán hàng tại dự án khu dân cư Hữu Phước trong năm 2022 – phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi

CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) đã công bố các đề xuất sẽ được trình cổ đông thông qua tại ĐHCĐ vào ngày 29/3. Những ghi nhận chính của chúng tôi bao gồm.

- Kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2022

  • SZC đặt mục tiêu tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính và thu nhập khác) đạt 775 tỷ đồng (+6% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 184 tỷ đồng (-43% YoY) trong năm 2022. Mục tiêu tổng thu nhập năm 2022 của SZC bao gồm doanh thu bán đất khu công nghiệp (KCN) đạt 381 tỷ đồng (-46% YoY) và doanh thu bán đất khu đô thị (KĐT) đạt 277 tỷ đồng - so với không có doanh thu từ bán đất KĐT vào năm 2021 – lần lượt chiếm 49% và 36% mục tiêu tổng thu nhập của công ty.

  • Mục tiêu doanh thu bán đất KCN và KĐT năm 2022 được đề xuất lần lượt tương ứng 65% và 99% dự báo cả năm của chúng tôi, trong khi mục tiêu LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 được đề xuất chỉ tương đương 47% dự báo cả năm của chúng tôi là 392 tỷ đồng (+21% YoY). Chúng tôi lưu ý rằng SZC thường đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng do công ty đã vượt 123%-184% kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS trong giai đoạn 2018-2021.

- Cổ tức tiền mặt năm 2021 phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi

  • SZC đã đề xuất mức cổ tức tiền mặt cho năm 2021 là 1.000 đồng/CP (tương đương lợi suất cổ tức 1,3%), phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

  • Ngoài ra, SZC dự kiến chia cổ tức cho năm 2022 ở mức 10% mệnh giá (tương đương 1.000 đồng/CP), phù hợp với dự báo của chúng tôi.

- Bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

  • Trong ĐHCĐ sắp tới của SZC, các cổ đông sẽ bổ nhiệm hội đồng quản trị (HĐQT) và ban kiểm soát (BKS) mới cho nhiệm kỳ 2022-2027; số lượng thành viên trong HĐQT và BKS sẽ vẫn được giữ nguyên lần lượt ở mức 7 và 3 thành viên. Công ty vẫn chưa công bố danh sách ứng viên cho cả 2 hội đồng

- Tỷ lệ phân bổ lợi nhuận năm 2021 cho quỹ đầu tư và phát triển cao hơn dự kiến

  • SZC đã đề xuất phân bổ 11,1% LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 cho quỹ đầu tư và phát triển so với kế hoạch trước đây là 4% đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2021. Ngoài ra, SZC đã đề xuất phân bổ 8,9% LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 cho quỹ khen thưởng và phúc lợi và các quỹ khác so với mức 12% trong kế hoạch trước đây
  • SZC cũng đang xin ý kiến cổ đông về việc loại bỏ 7 nhóm ngành kinh doanh theo ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm giảm mức trần sở hữu của nước ngoài (FOL) từ 49% hiện tại còn 20% . Các cổ đông đã thông qua mức FOL là 20% tại ĐHCĐ năm 2017 của SZC. Hiện công ty đang xử lý hồ sơ pháp lý để điều chỉnh FOL còn 20%.
  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho SZC với giá mục tiêu 71.000 đồng/CP
    Tổng hợp

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813
ID người tư vấn: 6626- Trần Đình Quân

Nên nhấn mạnh ý này: Lưu ý rằng SZC thường đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng do công ty đã vượt 123%-184% kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS trong giai đoạn 2018-2021.

1 Likes

Các bác để ý SZC các năm trước đặt kết quả kinh doanh thận trọng nhưng khi thực hiện đều vượt. Nguyên nhân đến từ việc SZC lập kế hoạch kinh doanh dựa trên các hợp đồng thuê kcn đã có plan ký được, nhưng thực tế trong năm phát sinh nhiều hợp đồng mới, nên thực tế lúc nào cũng vượt kế hoạch.
Năm 2022 kỳ vọng sau khi VN mở cửa để khách nước ngoài vào thì lãnh đạo các tập đoàn sẽ qua khảo sát thực tế để đưa ra quyết định đầu tư. Theo tt mình biết thì đã có nhiều bên liên hệ rồi, chờ mở cửa là qua tiến hành khảo sát, nên khả năng LN 2022 vượt kế hoạch thậm chí vượt 2021 là rất cao.

1 Likes