Úp bô cuối tuần chăng

Để mấy ngày nghỉ như ngồi trên đống lửa thế này thỉ sao mà chịu được
TTN, HSG, HPG, GVR, HAH, TDC