Cổ phiếu BFC

ngon giá rẻ mua đợi break out cô đặc sao không ai vào nhỉ