DRH siêu cổ phiếu case 2022-2025

Các cụ có thông tin về dự án Aurora ko. Thấy bảo bị cấm bán 5 tháng. Vậy là tháng 11 được bán rồi. Cụ chủ pic @

Chuẩn luôn. Vô chủ mà nó thích tăng là tăng thích giảm là giảm được như thế. Nhóm cổ đông cá nhân thân chủ tịch khéo nắm 70-80% hàng ấy chứ.