Giá dầu về lại đỉnh 2018 thì múc cổ nào?

Gía dầu vượt đỉnh cũ

PVS thử thách trước vùng đỉnh 7 năm.

BSR về lại đỉnh 3 năm

PLX đang đà tích lũy chuẩn bị break

GAS thoát kênh giảm trung hạn từ 2018 + về lại đỉnh

Múc tất P

UPDATE: GAS VƯỢT ĐỈNH 6 THÁNG

PXT - Penny dầu khí vòng 3.