Lực bán cuối phiên đến từ phía nào?

Chia sẻ gốc nhìn thị trường ngày 5/5 và đưa ra kịch bản cho phiên ngày mai 6/5 !

  • Lực bán cuối phiên rất quan trọng ! Thể hiện hành động của tạo lập và nhữ được tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ
    -> Nên xác nhận được lực bán chính đó đến từ đâu thì sẽ là kim chỉ nam cho đoạn sắp tới !
    Kèm theo đó các khuyến nghị và sự hỗ trợ tận tâm cho nhà đầu tư !
    Mời anh chị nhà mình xem video nhé

https://youtu.be/aJ6tFok8erM