---TDM báo cáo quý 3---

Cụ thể, TDM ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 123 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng ít hơn (17%) nên lợi nhuận gộp tăng 36%, lên gần 63.5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận cải thiện từ 47.8% lên 51.6%.

Trong kỳ, các chi phí đồng loạt giảm như chi phí tài chính giảm 33%, còn 4.7 tỷ đồng; chi phí lãi vay giảm 30%. Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 82%, còn hơn 2 tỷ đồng. Theo giải trình, nguyên nhân bởi kỳ này Công ty không còn phát sinh chi phí mua vật tư y tế để ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, sản lượng nước tiêu thụ và giá cung cấp nước sạch quý 3 đã tăng lần lượt 17.5% và 8.5% so với cùng kỳ. Như vậy, sau khi trừ thuế và chi phí, TDM ghi lãi sau thuế hơn 54.4 tỷ đồng, tăng 110%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TDM thu về hơn 353 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu tài chính sụt giảm mạnh (98%) từ 87 tỷ đồng xuống còn hơn 2 tỷ đồng do Công ty không còn khoản cổ tức nhận được trong cùng kỳ làm cho lợi nhuận trước thuế sụt giảm 22%, còn 154 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 146.5 tỷ đồng, giảm 24%.

Năm 2022, TDM đặt kế hoạch tổng doanh thu 510 tỷ đồng và gần 236 tỷ đồng lãi sau thuế lần lượt giảm 16% và 28% so với thực hiện năm 2021. Kế hoạch lợi nhuận này được xây dựng không tính đến phần cổ tức nhận được từ Biwase. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện 62% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng.


Growth Investing
Khuyến nghị: Mua giá 29.9 ngày 21/11/2022
Trạng thái: Nắm giữ

Screenshot 2022-02-18 084804