[Tháng 9] Mỗi Tuần Một Danh Mục T+3 +5 check dòng tiền (Update Chủ Nhật)

Khởi đầu tháng 9, tuần đầu tiên với danh mục T+

Stock Điểm mua ±0.5 Mục tiêu Cắt lỗ
FRT 42.0 46.0 40.5
DIG 35.0 39.0 33.0
GVR 39.5 44.0 38.0
HCM 54.5 60.0 53.0
PVT 23.0 25.0 22.0
VGT 19.5 22.5 18.5
HSG 39.5 43.0 38.5
SMC 49.5 53.0 47.5
DBC 63.0 66.0 61.0
SBT 22.0 24.0 21.0
VHC 49.5 53.0 47.5