Tôi đã bị Mai Kiều Liên úp bô như thế nào

còn ai giữ hàng khoogn