Tuần này có gì

-Trong tuần này mặc dù các nhịp hiệu chỉnh, giằng co có thể xuất hiện đang xen trong quá trình kiểm định MA20 tuy nhiên với trạng thái tốt của dòng tiền, tín hiệu từ MACD trên đồ thị ngày và động lực tâm lý khả quan từ thị trường Hoa kỳ, nhiều khả năng VN Index sẽ mở rộng trạng thái hồi phục với mục tiêu đầu tiên là vùng nền 1.050 – 1.060 điểm
-Danh mục chú ý SSI vùng mua 15.6 – 16.2, mục tiêu 18, dừng lỗ nếu giá giảm quá 5% so với vùng mua thực tế.