DQC quá trình tìm lại hào quang

Chắc về 10

Các bác buồn cười thật phím từ 26 lên 60 ăn hơn x2 nhảy vào đu đỉnh quay qua chửi broker là thế nào vậy

Bắt đầu vòng mới

ngày này năm trước DQC bắt đầu thành siêu cổ, năm nay có lặp lại

Sắp vào sóng lớn

bắt đầu

5x