NTC - Kỳ vọng NTU3, thoái vốn SIP, KDC 19ha

giờ mong l14 cho em này tí sinh khí thôi