TGG - Siêu cổ phiếu "bình cũ, rượu mới" nào! Cựu binh Louis bơi hết vào đây chém đê!

Về vùng 2 là đáy rồi! Giờ tranh nhau mua thôi

TGG thế mà lại hay. lên từ tốn thôi