DRH siêu cổ phiếu case 2022-2025

Ôi cụ Hồng giàu thế, cháu F0 vốn bé tẹo, nên phải ngắm

2 Likes

:rofl: ổ nhà cháu bé lắm, bé con con ý mà :joy:

2 Likes

Giá này đẹp quá

1 Likes

Dn chả có gì :))

DRH về tới giá này rồi mà còn bán nữa thì chịu, nhìn lịch sử DRH có những đoạn nó đi ngược với thị trường, nên cứ nhẩn nha mà chờ đợi vậy.

Đang book lợi nhuận, Q4 ngon

Giá dưới 8 nhặt dần để đấy thôi rồi có ngày hái quả ngọt